Dublet

Dublet - Polski producent zapraw, tynków i systemów ociepleniowych.

. Główna . Kontakt . Przetargi . Praca

Realizacja projektu"DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SPÓŁKA JAWNA jest w trakcie realizacji projektu pt.: Wdrożenie do produkcji elewacyjnego innowacyjnego systemu powłokowego Dublet Mineral. Okres realizacji projektu jest od 11 stycznia 2016 roku do 25 lutego 2017 roku.

Całkowita wartość projektu:5 222 088,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 245 600,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 910 520,00 zł

Niniejszy projekt firmy Dublet, stanowiący inwestycję początkową dotyczyć będzie inwestycji w ruchome środki trwałe przyczyniającą się do zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz dywersyfikację oferty poprzez zaoferowanie nowego innowacyjnego systemu powłokowego Dublet Mineral.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i produktywności oraz zaawansowania technologicznego firmy Dublet poprzez inwestycję w środki trwałe, tworzące trzy linie technologiczne: linię suchą oraz linie mokrą, a także linię paletyzacji, które umożliwią wytworzenie innowacyjnego produktu budowlanego. System Dublet Mineral opierać się będzie na autorskiej mieszance składników chemii budowlanej, niespotykanej dotychczas w tego typu produktach. Przeprowadzenie niniejszej inwestycji stanowić będzie kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności firmy Dublet na najbliższych kilka lat.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne Schematu 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

. Strona startowa . O firmie . Referencje. Kontakt . Mapa strony . Przetargi . Praca